Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
30 Ноя 2022

Blog Post

Все рубрики

Жінка-Онлайн — Прийміть правильну позу: як жести впливають на життя 

Деталі Категорія: Жінка онлайн

  У фільмі «Службовий роман»  є сцена,  де секретарка Вєрочка  дає уроки етикету та гарних манер своєму директору Людмилі Калугіній.

  Як багато може значити наш зовнішній вигляд та вміння спілкуватися з партнерами – розповідає  сюжет фільму.

     Навіть якщо ви не прихильник «службових романів»,  у житті не обійтися без зустрічей, переговорів, ділового спілкування.

    Інколи рішення, які приймаються під час  таких зустрічей, мають вирішальний вплив на наше майбутнє. Тому варто  надавати великого значення не лише словам та поведінці співбесідників, а й мові  жестів і поз.

Лише 7% інформації передається словами, ще 38%  інтонацією та тоном голосу, а найбільше про людину може розповісти міміка, жести та пози – 55 % інформації. Такі дані наводить австралійський спеціаліст з питань невербального спілкування  Аллен Піз.

Жести та пози, як правило,  достовірно розповідають про партнерів. Це пов’язано з тим, що рухами нашого  тіла керують імпульси підсвідомості , а тому їх важко, практично неможливо контролювати. Закордонні університети та школи бізнесу вже давно викладають відповідні курси, де навчають розуміти мову жестів та поз.

За допомогою таких знань  можна  точно визначити позицiю слiвбесiдника, зрозумiти, як реагують на ваші слова – вороже чи позитивно, чи щирий з вами партнер, чи навпаки щось приховує.

З іншої сторони, вам також важливо під час ділових зустрічей контролювати свої рухи та міміку, використовувати відповідні жести для підтвердження правдивості своїх слів.  У практиці ділового спілкування психологи виділяють кілька основних видів жестів та поз, що розкривають внутрішній світ партнерів та співрозмовників.

 Рукостискання

Рукостискання використовують не тільки для привітання, а й як символ укладання угоди, як знак довіри та поваги до партнера. Будь – які переговори та ділові зустрічі, як правило, закінчуються потиском рук. Проте під час зустрічі з партнерами з Азії чи країн Близького Сходу треба пам’ятати, що рукостискання може замінятися іншими формами привітання.

Інодi в рукостисканнi беруть участь обидвi руки: права потискує  правицю  спiврозмовника, а лiва охоплює  її з другого боку. Таке рукостискання називають  ‘рукавичним” або “рукавичкою”. Інiцiатор його намагається пiдкреслити, що він  чесний i йому можна довiряти. Проте слiд пам’ятати, що такий жест можливий лише стосовно близьких людей i його не можна застосовувати пiд час першої  зустрiчi, бо це може дати протилежний ефект: партнер почне ставитись до вас упереджено – з пiдозрою i обережнiстю.

    Інший варіант рукостискання обома  руками: лiву руку кладуть або на зап’ястя, або на лiкоть чи на передплiччя  правицi того, кого вiтають. Такий потиск  виражає  щирiсть,  довiр’я або глибину почуттiв вiдносно партнера. При цьому чим  вищий ступiнь почуттiв, якi переповнюють того, хто вiтaє, тим вище кладуть лiву  руку на правицю спiврозмовника. Таке  привiтання можливе лише мiж близькими друзями, родичами, а також  людьми,  якi вiдчувають особливе емоцiйне пiднесення у момент рукостискання, причому обопiльне.

Якщо партнер вітaє вас прямою, незiгнутою рукою, або ж подає  для  рукостискання лише кiнчики пальцiв, то це є  ознакою неповаги. Мета iнiцiатора такої дії – тримати партнера на зручній для себе відстані.

Характер рукостискання також досить  iнформативний. Так, надто короткотривалий, в’ялий потиск свiдчить про байдужiсть до ділової зустрiчi чи переговopiв. Навпаки, тривалий потиск, який  супроводиться усмiшкою i теплим поглядом, свiдчить про дружелюбство, зацiкавленiсть у взаємовiдносинах.

Жести відкритості та чесності

До цієї групи належать два жести: “розкритi долонi” i “розстiбування пiджака”. Taкі  жести свiдчать про щирiсть спiврозмовника, його доброзичливе ставлення, бажання говорити чесно i вiдверто.

З давнiх часiв вiдкрита долоня асоцiюється з чеснiстю, вiдданiстю i щирістю. Давнi люди, показуючи вiдкритi долонi, немов би казали:’Я iду без зброї, з мирними намiрами”. Найкращий спосіб дiзнатися чи щирий i чесний партнер у переговорах – це спостереження  за положенням його долонь: коли людинa  щира, говорить правду, її  долонi звичайно розкриті.

Це зовсiм неусвiдомлений жест, прояв безумовного рефлексу. Психологи твердять, що бiльшiсть людей не можуrь брехати, якщо  долонi в них вiдкритi. Пригадайте, як  дiти, щось приховуючи або говорячи неправду, завжди тримають долонi за спиною або в кишенях.

 Звичайно є  люди,  якi, намагаючись ввести в оману свого  спiврозмовника, тримають долонi вiдкритими, вимовляючи при цьому неприховану брехню. Для цього потрiбне добре тренування. Великi любителi говорити  неправду вiдпрацьовують i використовують цей жест з нечесною метою. Тому додатково треба звертати увагy на iншi невербальнi сигнали, якi свiдчать про брехню (про них – далi). Нещирiсть людини  обов’язково проявлятиметься в її рухах.

На переговорах слiд також враховувати, що жест “розкритi долонi” може бути дуже швидкоплинний: пiд час бесiди  одна або обидвi руки лише на мить виявляються з розкритими долонями вгору, тому  старайтесь уважно стежити за руками  партнера,  особливо в ключових сиryацiях.

 У свою чергу, якщо пiд час переговорів  ви триматимете свої  долонi вiдкритими, це пiдвищить довiру до вас i заохотить партнерiв бути довiрливiшими i  вiдвертiшими. 

 Інший жест, що свiдчить про вiдкритiсгь i дружнє  ставлення до вас – “розстiбування пiджака”. У ситуацiях особливого прояву довiр’я, коли виникає велике  задоволення вiд переговорiв, партнери можуть навіть скинути свої пiджаки,  повiсити їх на спинку стiльця.

 Досвiд показує, що узгодженiсть мiж спiврозмовниками в розстiбнутих пiджаках досягається частiше, нiж мiж тими, хто протягом ycix переговорiв залишається в  застiбнутих пiджаках.  Помiчено, що той,  хто змiнює своє рiшення у сприятливий бік  звичайно автоматично розстiбує  пiджак, i навпаки. 3розумiло, йдеться не про екстремальнi температурнi умови,  коли пiджак розстiбають або знiмають  через спеку i застiбають на вci гyдзики в разi холоду.

 Жести і міміка, що сигналізують про  брехню

 

    Розпiзнавати жести, що свiдчать про  обман,  необхiдно пiд час переговорiв i в дiловому спiлкуваннi. Коли людина безумовно бреше, пiдсвiдомiсгь викидає  пучок нервової  енергiї, яка спричиняє  вiдчуття сверблячки у м’язах обличчя та  шиї, змушуючи почiсувати їx. Тому жести, пов’язанi з доторкуванням до обличчя, – перша ознака обману. Якщо цi жести партнер робить в той час, коли говорите ви, вони означають його сумнів, невпевненiсrь у ваших словах.

Прикривання рота рукою – один з небагатьох жесriв, якi виразно свiдчать про брехню. При цьому долоня прикриває рот, а великий палець притискується до щоки. Інодi це може бути кiлька пальцiв бiля рота або кулак, але значення жестy залишається  тим самим. Слiд враховувати, що коли цей жест  людина використовує  пiд час розмови, він свiдчить про  брехню. Якщо ж спiврозмовник прикриває рота, коли говорите ви, це означає, що він вiдчуває вашу нещирiсть.

Дотикання руки до носа – витончений, замаскований варіант  попереднього жесту. Він може бути виражений кiлькома легкими дотиками до ямочки пiд носом або швидким, майже непомiтним дотиканням до носа. При цьому, якщо в людини справдi свербить ніс, вона робить це не приховано,  а в ситуацii обману  вона легко i швидко дотикається до носа.

Оскiльки брехня звичайно викликає  вiдчуття сверблячки у м’язах не тiльки обличчя, а й шиї, дехто, коли говорить неправду i вiдчуває, що його обман буде  викрито, відтягує  комір  сорочки.

Почiсування вушної  раковини, потягyвання мочки вуха або легке почiсування бічної  частини шиї  пiд мочкою вуха також є сигналами брехнi в того, хто говорить  i cyмніву  в того, хто слухає.

Жести та пози захисту

У разi будь-яких ознак небезпеки,  людина мимоволi схрещує руки на грудях, нiби створюючи захисний бар’єр. Це найпоширенiший жест передчуття загрози, що насуваєгься. При цьому руки можугь займати три характерних положення.

   Звичайне схрещування рук на грудях – унiверсальний жест, що визначас захисний або негативний стан партнера по переговорах. Помiтивши цей жест, слiд негайно переглянути свою позицiю i постаратись з’ясувати причину виникнення жестy. Потрiбно також врахувати й те, що цей жест впливає на поведiнку  й  iнших людей.

    Варто лише одному з членiв делегацii схрестити руки на  грудях, як незабаром й iншi вашi партнери наслiдують його приклад. Тому ваше головне завдання в цей момент – змусити  партнерiв прийняти бiльш сприйнятливу позу, оскiльки доти, поки людина триматиме руки схрещеними на грудях,  вона зберiгатиме негативне ставлення до ваших слiв.

   Найпростiший, але ефекивний спосiб змусити людину розiмкнути  руки –  дати їй розглянути якiсь дiловi папери, креслення,  доповнення тощо, беручи якi, партнер, змушений буде розiмкнути руки. В результаті ставлення його до вас зміниться, пом’якшиться.

 Другий вapiaнт – коли спiврозник  стискує  пальцi схрещених рук в кулак. Це свiдчить про його ворожу або наступальну позицiю. Часто такий жест супроводжується  стиснутими зубами i почервонiлим обличчям. Така людина вже перебуває не в захиснiй позицiї, а готується  до атаки, тому вам необхiдно уповiльнити свою мову й рухи, а коли цього  замало, – спробувати вiдiйти вiд питання, що спричинило таку реакцію.

  І, нарештi, третiй вapiaнт – руки  схрещені  на грудях з вертикально піднятими  великими пальцями. Цей жест має подвiйне значення: схрещенi руки сигналiзують про негативне критичне ставлення до спiврозмовника, а акцентування  великих пальцiв рук є ознакою відчуття переваги.

 Отже, успіх будь -яких переговорів залежить від того, як ви розумієте мову жестів та поз. Це важливо й  для щоденних ситуацій, у яких вирішується багато важливих справ. Навіть будучи ідеальним оратором, не можна ігнорувати все вище зауважене, бо тоді ви приречені на неефективне спілкування, яке всього лише відібрало час.

Comments:

  • Facebook
  • ВКонтакте

Download SocComments v1.3

Related posts