Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
27 Янв 2023

Blog Post

Жінка-Онлайн — Статут
Власть

Жінка-Онлайн — Статут 

Затверджено

Загальними Зборами

Житомирської обласної молодіжної

громадської організації

«Жінка»

Протокол №1 від 04.04.2011року

СТАТУТ

Житомирської обласної молодіжної громадської організації

«Жінка»

«Зареєстровано»

Головним управлінням юстиції

у Житомирській області

Наказ від 15 квітня 2011р. №265/0

Свідоцтво № 651

м. Житомир

2011 р.

1. Загальні положення

1.1. Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Жінка» (надалі ОРГАНІЗАЦІЯ) – неполітична, неприбуткова організація, що об’єднує молодь на добровільних засадах.

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ функціонує на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування і законності. Головними принципами діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є гласність, свобода і демократія, гуманізм.

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, чинного національного законодавства, ратифікованих нею міжнародних угод та цього Статуту.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації у Житомирському обласному управлінні юстиції, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, в т. ч. валютний, печатку, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією та реєструються у встановленому законом порядку.

1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ співпрацює з усіма політичними партіями, громадськими організаціями, які керуються принципами, що не суперечать меті ОРГАНІЗАЦІЇ, її Статуту та діють у межах Конституції України.

1.6. Діяльність Організації поширюється на територію всієї Житомирської області через місцеві та районні осередки, які вона може створювати в містах та районах області.

1.7. Повна назва Організації українською мовою: Житомирська обласна молодіжна громадська організація “Жінка”;

скорочена назва: “Жінка”;

1.8. Повна назва Організації російською мовою: Житомирская обласная молодежная общественная организация “Женщина”;

скорочена назва: ” Женщина “;

1.9. Повна назва Організації англійською мовою: Zhitomir Region Youth Organization “Women”;

скорочена назва: “Woman”;

Юридична адреса: м. Житомир пров. Вацьківський 9, кв. 273

2. Мета та завдання ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку інтелектуального, творчого, громадянського, духовного та фізичного потенціалу молодих людей, вираженню та захисту інтересів членів організації.

2.2. Завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ є:

–   реалізація та захист прав та інтересів кожного члена ОРГАНІЗАЦІЇ, їх здібностей та їх проектів;

–     сприяння формуванню та ефективній реалізації державної молодіжної політики;

–    реалізація загальнодержавних регіональних, місцевих та міжнародних молодіжних програм, які спрямовані на:

–          поліпшення соціально-економічного становища молоді;

–         її національно-культурний розвиток;

–         розвиток науки та освіти;

відстоювання права на безпечне й сприятливе для здоров’я природне середовище та всебічне сприяння збереженню флори та фауни;

–     сприяння підвищенню ролі і місця позашкільної освіти молоді та самоосвіти;

–     сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії і культури;

–     сприяння всебічному розширенню співпраці в області науки, культури, туризму із співвітчизниками та молоддю, що проживає за кордоном;

–       сприяння створенню нових робочих місць для молоді;

–     сприяння створенню умов для участі молоді для вирішення власних проблем, в тому числі шляхом підтримки розвитку молодіжного підприємництва;

– поширення серед молоді національної ідеї, ідеї патріотизму, законоповаги, гуманізму та доброчинності;

–          сприяння захисту інтересів молоді.

2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ для реалізації своїх статутних завдань:

·         організовує лекції, дискусії, науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, виставки та екскурсії;

·         доводить свою думку щодо процесів, які відбуваються в Україні через засоби масової інформації;

·         забезпечує науково практичною літературою, журналами, бюлетенями, газетами, практичними і навчальними посібниками та іншими виданнями, які пов’язанні з діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ;

·         влаштовує для широкого загалу і молоді свята, конкурси, змагання культурного і загально-виховного змісту;

·         створює в установленому законом порядку структури, що займаються навчанням дітей та юнацтва, такі як: гуртки, предметні та тематичні спецкурси; ·         створює при ОРГАНІЗАЦІЇ клуби за інтересами та захопленнями;

·         встановлює зв’язок з інформаційними та науково-аналітичними центрами з метою взаємодопомоги, обміну досвідом, стажування та спільних зустрічей;

·         закуповує літературу та періодичні видання з метою створення бібліотек; ·         займається благодійною діяльністю;

·         може підтримувати активних членів фінансовою допомогою;

·        підтримує і організовує різноманітні громадсько-культурні установи, заклади, творчі студії, музеї, експозиції;

·         засновує та спів-засновує друковані органи, теле – та радіокомпанії, студії кабельного телебачення;

·         здійснює іншу діяльність, що не заборонена законодавством і не суперечить Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.

З метою виконання статутних завдань та цілей ОРГАНІЗАЦІЯ може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства у порядку, встановленому законодавством

3. Членство

3.1. Членом ОРГАНІЗАЦІЇ може бути молода людина віком від 14 років, яка дотримується вимог даного Статуту, бере участь у діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.2. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ можуть одночасно брати участь у роботі інших громадських організацій.

3.3. Прийом до ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється на підставі особистої письмової заяви Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.4. Вихід з ОРГАНІЗАЦІЇ відбувається за особистою заявою до Ради ОРГАНІЗАЦІЇ.

З.5. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ має право виключати членів ОРГАНІЗАЦІЇ з ОРГАНІЗАЦІЇ за порушення Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.

4. Права та обов’язки членів ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право:

–   обирати та бути обраними до керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;

– вільно, без пояснення причини і мотивів виходити з ОРГАНІЗАЦІЇ;

– брати участь у діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ відносно до своїх захоплень;

–     вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, змін та доповнень до Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ;

– вносити свій інтелектуальний, майновий та інший вклад в ОРГАНІЗАЦІЮ;

–   отримувати від ОРГАНІЗАЦІЇ інформацію, періодичні видання, навчальні матеріали;

–   звертатись до керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ з заявами, скаргами та запитами;

4.2. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язані:

–     дотримуватись Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ;

–   брати участь у виконанні Програми ОРГАНІЗАЦІЇ, сприяти укріпленню

авторитету ОРГАНІЗАЦІЇ;

– виконувати рішення керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ не мають права вимагати повернення грошових внесків, майна та інших цінностей переданих ними до ОРГАНІЗАЦІЇ, а також майно, інтелектуальну власність придбані ОРГАНІЗАЦІЄЮ, або передані їй фізичними чи юридичними особами.

5. Структура, керівні та контролюючі органи ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом ОРГАНІЗАЦІЇ є Загальні Збори, які скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Голови ОРГАНІЗАЦІЇ. Позачергові Загальні Збори ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути скликані за рішенням Ради ОРГАНІЗАЦІЇ. Процедура скликання і проведення Загальних Зборів визначається Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.2. Загальні Збори ОРГАНІЗАЦІЇ:

–   приймають Статут ОРГАНІЗАЦІЇ, вносять до нього зміни й доповнення;

–                   визначають стратегічні напрямки діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, приймають програмні документи;

–                   обирають голову ОРГАНІЗАЦІЇ терміном на п’ять років;

–                   заслуховують звіти Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;

–                   затверджують бюджет ОРГАНІЗАЦІЇ;

–                   затверджують склад Ради;

–   вирішують питання про припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.3. Загальні Збори ОРГАНІЗАЦІЇ є правомочними за умови участі в їх роботі більше половини членів ОРГАНІЗАЦІЇ. Питання щодо прийняття Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ, внесення до нього змін і доповнень, визначення стратегічних напрямків, а також припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ вирішуються не менш як 2/3 голосів присутніх членів. Рішення з усіх питань, винесених на обговорення Загальних Зборів, за винятком вищеназваних, приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних Зборах. Форма і порядок голосування визначаються на Загальних Зборах.

5.4. Рішення Загальних Зборів є обов’язковим до виконання усіма структурними підрозділами ОРГАНІЗАЦІЇ. Рішення Загальних Зборів впроваджує голова та члени Ради.

5.5. Керівним органом ОРГАНІЗАЦІЇ на період між Загальними Зборами є Рада ОРГАНІЗАЦІЇ. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ складається з Голови ОРГАНІЗАЦІЇ та заступників Голови ОРГАНІЗАЦІЇ. Рада правочинна при наявності більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів її членів. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ:

–         розглядає актуальні питання ОРГАНІЗАЦІЇ, ухвалює від свого імені рекомендації, заяви, визначає пріоритетні напрямки діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         має право приймати до ОРГАНІЗАЦІЇ членів та виключати їх зі складу ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         розробляє і ухвалює звернення, заяви від імені ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         відповідно до чинного законодавства приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, організацій та установ зі статусом юридичної особи, затверджує їх статути, визначає бюджет і призначає керівників;

–         у встановленому законом порядку організовує видавничу та інформаційну діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ, приймає рішення про заснування друкованих органів та органів масового інформування, призначає їх директорів;

–         затверджує зразки печаток, символіки та іншої атрибутики.

5.6. Роботою ОРГАНІЗАЦІЇ керує Голова ОРГАНІЗАЦІЇ, який обирається Загальними Зборами терміном на п’ять років.

Голова ОРГАНІЗАЦІЇ:

–         очолює ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         призначає заступників;

–         представляє ОРГАНІЗАЦІЮ в державних установах, учбових закладах, громадських організаціях та політичних партіях, перед засобами масової інформації, а також у міжнародних організаціях;

–         затверджує штатний розклад ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         розпоряджається майном та коштами ОРГАНІЗАЦІЇ, в межах бюджету, затвердженого Загальними Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         здійснює виконання рішень, прийнятих Радою ОРГАНІЗАЦІЇ;

–         підписує фінансові та інші документи, відкриває рахунки в банках; Заступники Голови ОРГАНІЗАЦІЇ виконують окремі доручення Голови та заміщають його в разі відсутності.

5.7. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ може достроково припинити повноваження Голови ОРГАНІЗАЦІЇ, якщо за це проголосувало 2/3 членів Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, і призначити одного із членів Ради ОРГАНІЗАЦІЇ тимчасово виконуючим обов’язки Голови ОРГАНІЗАЦІЇ. В разі прийняття рішення про припинення повноважень Голови ОРГАНІЗАЦІЇ Рада у місячний термін скликає позачергові Загальні Збори ОРГАНІЗАЦІЇ, які остаточно вирішують це питання.

5.8. Контрольним органом ОРГАНІЗАЦІЇ є Контрольно-ревізійна комісія ОРГАНІЗАЦІЇ, що обирається на період між Загальними Зборами та діє згідно зі статутом, затвердженим Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

Контрольно-ревізійна комісія:

–         здійснює контроль за дотриманням Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ, перевіряє організаційну та фінансову діяльність;

–         контролює і перевіряє господарську та іншу комерційну діяльність створених ОРГАНІЗАЦІЄЮ госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи. Контрольно-ревізійна комісія обирається у складі не менше 3 чоловік та підзвітна лише Загальним Зборам ОРГАНІЗАЦІЇ.

У випадку виявлення порушень Контрольно-ревізійна комісія повідомляє Раду ОРГАНІЗАЦІЇ та може ініціювати позачергове скликання Загальних Зборів.

 6. Господарська діяльність, майно та кошти ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.1. Джерелом Формування майна та коштів ОРГАНІЗАЦІЇ є:

– грошові, матеріальні вклади (в тому числі устаткування, будівлі), матеріальні цінності, що надійшли як добровільні внески від окремих громадян, підприємств, установ, організацій не заборонені законодавством України;

– державні асигнування, що виділені для здійснення Програми ОРГАНІЗАЦІЇ;

– доходи від проведення лекцій, семінарів, публічних акцій (авторських вечорів, фестивалів, свят, спортивних, культурно-масових заходів) та інших заходів;

– надходжень від господарської, комерційної діяльності створених ОРГАНІЗАЦІЄЮ госпрозрахункових установ, засобів масової інформації, фондів;

– добровільні пожертвування, не заборонені законодавством України;

– інші не заборонені законами України надходження.

6.2. ОРГАНІЗАЦІЯ може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення Програм ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.3. ОРГАНІЗАЦІЯ набуває право власності на кошти та інше майно передане засновниками, членами ОРГАНІЗАЦІЇ або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.       6.4. Кошти ОРГАНІЗАЦІЇ можуть витрачатися на фінансування її діяльності та на оплату праці штатних працівників ОРГАНІЗАЦІЇ. Порядок використання матеріальних цінностей і коштів визначається Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.5. ОРГАНІЗАЦІЯ, створені ним установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

6.6. ОРГАНІЗАЦІЯ не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів, а останні не відповідають за зобов’язання ОРГАНІЗАЦІЇ.

7. Зміни та доповнення до статуту

7.1. Зміни та доповнення до Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ затверджуються на Загальних Зборах.

 8. Припинення діяльності 

8.1. Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.3. Ліквідація ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 2/3 присутніх членів або за рішенням суду. У разі ліквідації ОРГАНІЗАЦІЇ за рішенням суду створюється ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України.

8.4. У разі ліквідації ОРГАНІЗАЦІЇ, його активи та майно передаються іншій неприбутковій громадській організації відповідного профілю та виду діяльності, або зараховуються до доходу бюджету.

Related posts